O FIRMIEOFERTACENNIKKONTAKTOBSZAR 
DZIAŁANIA

ODBIORY PRAC BUDOWLANYCH

Profesjonalny odbiór prac budowlanych polega na dokładnym sprawdzeniu wykonanych robót oraz ich zgodności z dokumentacją projektową i przepisami technicznymi.  

Do odbioru dochodzi po sprawdzeniu całego zakresu prac objętego danym etapem realizacji. Niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie jakichś czynności skutkuje brakiem odbioru i przesunięciem terminu płatności aż do zakonczenia zadania zgodnie z dokumentacją i przepisami technicznymi.

OFEROWANE KORZYŚCI: 
- uzyskanie pewności, że prace budowlane zostały wykonane zgodnie ze sztuką, wymaganiami technicznymi oraz przepisami prawa 
- szczegółowy protokół odbioru, w którym wskazane będą ewentualne nieprawidłowości oraz sposób ich naprawy